KURUM

: AXXION DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İLETİŞİM

: 0850 441 0776

ADRES

: NAMIK KEMAL MAHALLESİ RAMAZANAĞA SOKAK NO: 2B ÜMRANİYE-İSTANBUL

 

 

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU
  1. İşbu Gizlilik Sözleşmesi (“Sözleşme”), yukarıda bilgileri verilen AXXION ve www.axxion.com.tr web adresi ziyaretçisi/üyesi arasında 17.12.2023 tarihinde yürürlüğe girmek kaydıyla akdedilmiştir.
  2. Taraflar aralarında kurmaya niyetlendikleri ve/veya kurulan ilişki kapsamında yer alan amaçları doğrultusunda, yazılı ve sözlü olarak bilgi alışverişinde bulunacaklardır.
  3. İşbu Sözleşme; tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini tesis etmek amacıyla akdedilmiştir.

 

 1. GİZLİLİK HÜKÜMLERİ
  1. Gizli Bilgi’nin Tanımı
   1. Sözleşmeye konu olan ve taraflar arasında tesis edilen gizlilik ilkesi kapsamında; birbirlerinden doğrudan veya dolaylı, yazılı veya sözlü, görsel, manyetik veya herhangi başka bir ortamda bulunan ve taraflardan birinin yetkilisi, herhangi bir ad ile yetki verdiği kişi ya da kuruluşlar, acenteleri ya da çalışanlarınca diğer taraf yetkilileri, temsilcileri, acenteleri, çalışanları ya da 3. kişilere açıklanan “Gizli Bilgi” olarak tanımlanacak bilgiler;
    1. her türlü fikir, buluş, iş, metot,
    2. patent, know-how, telif hakkı, marka, ticari sır,
    3. yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü yenilik,
    4. tarafların arasındaki kurmaya niyetlendikleri ve/veya kurulan ticari ilişki ve iş girişimleri kapsamında öğrenecekleri yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler, hukuki yazılı veya sözlü bilgiler, abonelik ve konuşma bilgileri,
    5. ilerlemeye yönelik sair projeler,
    6. her bir tarafın gizli bilgi olarak nitelendirdiği yazılı ve sözlü tüm ticari bilgiler,
    7. kendisinin yazdığı, bulduğu, geliştirdiği, yapmayı veya uygulamaya döktüğü veri tabanı, bilgisayar programları ve bunların dokümanları, şifreleme teknikleri, prosesler, reklam, ambalajlama ve pazarlama planları, ürün planları, teknik planlar, iş stratejileri, stratejik ittifaklar ve ortaklara ilişkin bilgiler, mühendislik verileri, personel bilgileri, ürün tasarımları, şartnameler, teklifler, veriler, grafikler, formüller, süreçler, dizaynlar, planlar, örnekler, raporlar, finansal bilgiler, müşteri bilgileri, satış bilgileri, pazarlama bilgileri, üretim bilgileri, ticari bilgiler, tanımlar, tasarımlar, analizler, şifreler, teknikler, kavramlar, sistemler, deneysel çalışmalar,
    8. bunlarla sınırlı olmama koşulu ile birbirlerinin müdürleri, personeli, temsilcisi veya mali ve hukuk danışmanı tarafından hazırlanan ve söz konusu bilgileri içeren, yansıtan veya onlardan sağlanan tüm belgeler ve diğer bilgilerdir.
   2. Yukarıda Gizli Bilgi olarak tanımlanan konuların koruma mükellefiyeti ifşa eden tarafın yetkilisi, temsilcisi, çalışanları ya da acenteleri tarafından diğer tarafın yetkilileri, temsilcileri, çalışanları, acenteleri ya da 3. kişilere açıklanan bilgileri de kapsar.

 

  1. Gizli Bilgi’nin Korunması
   1. Taraflar karşılıklı olarak işbu Sözleşme çerçevesinde diğer taraftan herhangi bir şekilde temin edecekleri Gizli Bilgi’leri;
    1. devamlı olarak gizli tutacaklarını, saklayacaklarını, koruyacaklarını,
    2. doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki  ilişkinin amaçları dışında kullanmayacaklarını,
    3. diğer tarafın yazılı rızası olmaksızın üçüncü şahıslara açıklamayacaklarını ve vermeyeceklerini,

gayrikabili rücu olarak peşinen beyan ve taahhüt etmektedirler.

   1. Taraflar Gizli Bilgi’yi elektronik ortamda paylaşmama, gerektiğinde gösterme fakat bir kopyasını vermeme hakkına sahiptir.
   2. Taraflar kendi Gizli Bilgi’lerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını karşı tarafın Gizli Bilgi’lerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt ederler. Taraflar -Kişiye özel olarak verilen gizli bilgiler hariç- ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi öğrenmesi gereken işçilerine ve alt çalışanlarına halin gereklerine göre en az miktarda bu bilgiyi verebilecekleri gibi, bilginin gizliliği hususunda da çalışanlarını uyarırlar. Taraflar çalışanlarının işbu Sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.
   3. Mevcut mevzuat gereği zorunlu olarak taraflara ait gizli bilgilerden herhangi birini ifşa etmesinin talep edilmesi durumunda, ifşaya zorlanan taraf diğer tarafa derhal bu talebi veya emri bildirerek, ilgili tarafın söz konusu talep veya şartın tümüne veya bir kısmına karşı korunma yolu aramasını mümkün kılacaktır. Bu durumda korunma yolu bulunamaması halinde, ifşaya zorlanan taraf, gizli bilgilerin yalnızca yasal olarak ifşa etmeye zorlandığı kısmını ifşa edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
   4. Taraflar, personellerinin ve adına çalışan diğer kişilerin işbu sözleşme ile üstlendiği gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmemelerini temin etmeyi, bu kişilerin gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmeleri halinde, gizliliği ihlal eden kişi ile müştereken ve müteselsilen kesinleşmiş mahkeme kararı uyarınca sorunlu olacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

  1. Gizli Bilgi Tanımına Girmeyen Bilgiler
   1. Aşağıda yer alan bilgiler gizli bilgi tanımına girmemektedir:
    1. Taraflardan birince gizli tutma yükümlülüğü olmaksızın daha önceden edinilen bilgiler,
    2. Taraflardan birinin kusuru söz konusu olmaksızın kamuya mal olmuş bilgiler,
    3. Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler.
   2. Taraflardan her biri Gizli Bilgi’lerinin ve bu bilgilerdeki haklarının kendi mülkiyetinde olduğunu ve bu bilgilerin ifşa edilmesinin ifşa eden tarafa herhangi bir hak vermeyeceğini kabul eder. Yine her bir taraf, diğerinin Gizli Bilgi’sinin değerli sırları içerdiğini ve karşı tarafa sırlarını vermek gibi bir yükümlülüğü olmadığını kabul eder. Taraflardan hiçbiri Gizli Bilgisi’nin tamlığı, doğruluğu, kesinliği hakkında bir garanti veremez.

Önlemler

   1. Eğer taraflardan biri diğerinin Gizli Bilgi’si hakkında yetkisiz bir ifşanın varlığına yol açtığından haberdar olursa karşı tarafı derhal ve yazılı olarak bu yetkisiz ifşa hakkında bilgilendirir ve karşı tarafın bu sebeple maruz kalacağı zararları azaltmak için elinden gelen tüm gayreti gösterir. Mağdur olan taraf gerek kendiliğinden gerekse karşı tarafın bildirimi üzerine bu ifşanın varlığını öğrenmesinden itibaren ve masrafları ifşa edene ait olmak kaydıyla kanunlarda belirtilen tüm yollara başvurabileceği gibi, maruz kaldığı her türlü zarar ve ziyanın tazminini de talep edebilir. İfşa eden taraf karşı tarafın bu sebeple maruz kaldığı tüm zarar ve ziyanı karşılamayı peşinen kabul ve taahhüt eder.
  1. Gizli Bilgi’nin İadesi
   1. Tüm Gizli Bilgiler taraflar arasındaki ilişkinin ya da Sözleşme’nin sona ermesi halinde derhal bu bilgilerin ait olduğu tarafa iade edilir. Taraflar arasında bu hususta ileride doğacak iş ilişkileri müzakere edilip uygulanacak ayrı bir sözleşmenin konusunu oluşturur.
  1. İfşaya İzin Verilmesi
   1. Taraflardan hiçbiri, kanunda açıkça belirtilen haller dışında Gizli Bilgi’yi herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz ve ifşa edemez. Ayrıca görsel ya da yazılı medya aracılığıyla referans olarak gösteremez ya da reklam aracı olarak kullanamaz.

 

 1. DİĞER HÜKÜMLER
  1. Devir ve Süre
   1. Tarafların gizlilik yükümlülükleri, aralarındaki iş ilişkisinin devamı müddetince ve bu ilişkinin herhangi bir nedenle sona ermesi sonrasında sınırsız süre ile yürürlükte kalmaya devam edecektir.
   2. Bu Sözleşme ya da buradaki herhangi bir hak tamamen ya da kısmen devir konusu olamaz.
  1. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme
   1. Bu Sözleşme’nin yorumunda ve işbu Sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda İstanbul / Ümraniye mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olup, Türk hukuku uygulanır. Davalarda, AXXION kayıtlarının yegâne delil teşkil edeceği, muhatabın AXXION aleyhine yemin teklif edemeyeceği esası geçerlidir.
  1. Kopyalar
   1. İşbu Sözleşme iki orijinal kopya olarak tanzim edilmiştir. Taraflar kendi nüshalarına ilişkin damga vergisinden mesuldürler.
  1. Geçerlilik
   1. İşbu Sözleşme maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilir veya uygulanmazsa, bu hal Sözleşme’nin diğer maddelerinin geçerliğine etki etmez.
  1. Sözleşme Değişikliği
   1. Bu Sözleşme tarafların gerçek niyetlerini yansıtıp, daha önce bu hususta yapılmış olan yazılı ve sözlü tüm anlaşmaların yerine geçer. Taraflarca yazılı olarak yapılmayan ve her iki tarafça da imzalanmayan hiçbir değişiklik hüküm ifade etmez.
  1. İhtarlar
   1. Taraflar, aralarında Sözleşme gereğince yapılacak olan tüm bildirimlerin yazılı olması gerektiğini, ayrıca aksi yazılı olarak bildirilmedikçe yukarıda yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu beyan ile bu adreslere yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul etmişlerdir.
   2. İşbu Sözleşme’nin akdedilmiş olması, tarafları yapılması düşünülen iş dahil herhangi bir sözleşmenin akdedilmesi için kabul ve taahhüt altına sokmaz.

 

AXXION DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR